Język:
O instytucie
75 lat badań dla rozwoju łączności w Polsce

W dniu 23 października 2009 r. w siedzibie głównej Instytutu Łączności - PIB w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 75 rocznicy badań dla rozwoju telekomunikacji w PIT/IŁ. W uroczystościach uczestniczyła liczna, 140 osób, grupa obecnych i byłych pracowników Instytutu Łączności oraz naszych znakomitych gości: przedstawicieli administracji rządowej, na czele z p. Anną Streżyńską - prezes UKE, przedstawicieli nauki, w tym dyrektorów i profesorów zaprzyjaźnionych instytutów uczelnianych oraz badawczo-rozwojowych (IT-PW, WAT, PIT, ITR, IE, CBR i in.), a także szefów współpracujących z Instytutem firm i organizacji.

Przewodniczący Rady odczytał kilkanaście listów gratulacyjnych otrzymanych w związku z jubileuszem.

Przebieg uroczystości, aktywny w nich udział wielu osób oraz życzliwe ich wypowiedzi adresowane do władz i pracowników naszego Instytutu, potwierdzają, że działalność IŁ-PIB spotyka się z żywym zainteresowaniem i wysokim uznaniem środowiska telekomunikacyjnego.

» Relacja fotograficzna z uroczystej sesji Rady Naukowej.

Instytut Łączności z siedzibą w Warszawie jest jednostką badawczą o długoletniej tradycji; w bieżącym roku obchodzi 75 rocznicę założenia Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego w Warszawie (1 kwietnia 1934 roku), z którego w 1951 r. wydzielono dwie odrębne jednostki: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT) i Instytut Łączności (IŁ) w Warszawie. Państwowy Instytut Telekomunikacyjny powstał z inicjatywy prof. Janusza Groszkowskiego, późniejszego jego dyrektora i długoletniego Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Łączności. Obchody tej rocznicy powinny stać się okazją do refleksji na temat historycznego dorobku i przyszłości Instytutu Łączności.

W dorobku merytorycznym Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego i późniejszego Instytutu Łączności można wyróżnić wiele znaczących osiągnięć naukowych i technicznych, np. opracowanie w latach przedwojennych pierwszych polskich systemów teletransmisyjnych (radiolinie, systemy wielokrotne) i telewizyjnych (włącznie z pierwszym studiem telewizyjnym przy ul. Ratuszowej i stacją nadawczą na budynku Prudientalu, dziś hotelu Warszawa), opracowanie pierwszych systemów teletransmisji cyfrowej (PCM-24), wdrożenie nowych systemów komutacyjnych (Pentaconta i E10) oraz systemów cyfrowej transmisji danych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, a w latach transformacji ustrojowej oraz gospodarczej na przełomie lat 80. i 90. wspieranie procesów przemian, m.in. wdrożeniem elektronicznego systemu głosowań w Sejmie RP, kontrolą w swoich laboratoriach jakości importowanych urządzeń telekomunikacyjnych (badania homologacyjne), opracowaniem wymagań dla nowoczesnych systemów i urządzeń (system sygnalizacji SS7). Obecnie Instytut Łączności opracowuje i wdraża systemy badania jakości usług telekomunikacyjnych, monitorowania sieci oraz budowy hurtowni danych, opracowuje plany cyfryzacji telewizji i radiofonii, bada urządzenia oraz systemy telekomunikacyjne w nowoczesnych i świetnie wyposażonych laboratoriach. Laboratoria Instytutu Łączności od wielu lat utrzymują wzorce czasu i częstotliwości w sieci Polskiej Atomowej Skali Czasu, generują częstotliwości wzorcowe dla emisji radiowych, kalibrują i wzorcują przyrządy pomiarowe innych laboratoriów badawczych oraz w zakładach przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego.

Kwalifikacje naukowe i badawcze Instytutu Łączności zostały potwierdzone w 1967 roku przyznaniem Radzie Naukowej Instytutu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji, a w 2005 roku nadaniem Instytutowi statusu Państwowego Instytutu Badawczego, związanego z wykonywaniem zadań na potrzeby administracji państwowej. Powyższe kwalifikacje formalne oraz ceniony dorobek badawczy i techniczny Instytutu Łączności w istotnym stopniu determinują obecne oraz dalsze plany, dotyczące funkcjonowania, działania i rozwoju Instytutu Łączności w obszarze wdrażania nowoczesnych technik łączności, telekomunikacyjnych i informatycznych oraz ich funkcjonowania i zastosowań na współczesnym rynku łączności (poczty i telekomunikacji) w Polsce.

RSS kontakt »