Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Polak a telekomunikacja

W raporcie przeanalizowano tendencje zmian na rynku telekomunikacyjnym w Polsce przez pryzmat strony popytowej, będącej głównym motorem rozwoju tego rynku. Omówiono takie kwestie, jak: wysycenie rynku poszczególnymi usługami, dostępność usługi oraz przewidywane tendencje rozwoju rynku (z uwzględnieniem pojawiania się nowych technik) w następnych latach. Raport oparto na wynikach badań konsumenckich i opracowań wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, w ramach programu wieloletniego.

Spis treści       Spis rysunków       Spis tabel

Cena: 1000 zł + 22% VAT (słownie: jeden tysiąc złotych + 22% VAT)

» Raporty z lat ubiegłych (bezpłatne)

RSS kontakt »