Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Nowe techniki komunikacji elektronicznej w problematyce regulacyjnej Unii Europejskiej

Produkty nowej techniki, które są wprowadzane na rynek, podlegają różnorodnym przepisom prawa. Do powszechnie znanych należą wymogi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz przepisy normalizacyjne. W zasadzie obrót tymi produktami nie podlega specyficznej regulacji sektorowej, która wyróżnia je spośród wielu innych produktów rynkowych. Specyfika sektora komunikacji elektronicznej polega m.in. na tym, że wprowadzenie i obrót produktami nowej techniki może podlegać odrębnym, sektorowym regulacjom ex ante w celu ochrony konkurencji oraz maksymalizowania korzyści konsumenta (użytkownika). Ten aspekt prawny produktów nowej techniki stanowi przedmiot analizy w niniejszym Raporcie. Sektor komunikacji jest bardzo obszerny, obejmuje kilka odrębnych rynków jak telekomunikacja stacjonarna, telekomunikacja ruchoma, telekomunikacja satelitarna, telewizja, bezprzewodowe usługi na potrzeby handlu i przemysłu. Każdy z tych obszarów ma swoje własne nowe techniki, które mogą podlegać regulacjom sektorowym w przypadku zetknięcia się z obszarem regulowanym. W Raporcie główną uwagę zwrócono na regulację światłowodowych sieci dostępowych następnej generacji. Sieci te stanowią podstawę rozwoju szybkiego internetu i wynikających stąd nowych możliwości rozwijania różnych form działalności człowieka (biznes, kształcenie, kultura, rozrywka). Przewiduje się, że powszechny dostęp do usług szerokopasmowych znacząco zmieni oblicze gospodarcze i społeczne kraju. Z punktu widzenia tematyki Raportu, charakterystyczne jest to, że działalność w tym obszarze sieci i usług jest poddana regulacji sektorowej ex ante na podstawie pakietu regulacyjnego 2002. Skutki zderzenia reprezentanta przyszłości z systemem regulacyjnym zrodzonym w dalekiej przeszłości (dalekiej nie tylko w sensie czasowym, lecz także w sensie znaczących zmian w sektorze komunikacji elektronicznej) są jednym z istotniejszych zagadnień przedstawionych w Raporcie.

Spis treści

Cena: 5500,00 zł + 22% VAT (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych + 22% VAT)

RSS kontakt »