Język:
Raporty

» Raporty bezpłatne

» Raporty płatne:

Raport Aspekty organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i prawne realizacji projektu eCall

Raport łączy postulaty Komisji Europejskiej, jak i propozycje dedykowanych rozwiązań technicznych. Przedstawia możliwości realizacji projektu budowy systemu eCall w kontekście obowiązujących regulacji prawno-organizacyjnych, dostępnych środków technicznych oraz minimalizacji środków finansowych wydatkowanych na ten cel. Jest kierowany do centralnych organów administracji państwowej, służb publicznych oraz innych instytucji zaangażowanych w realizację projektu lub zainteresowanych jego rozwojem z tytułu prowadzonej działalności komercyjnej. Składa się z 16 rozdziałów, w których omówiono kompleksowe uwarunkowania rozwoju systemu eCall.

W zakresie aspektów organizacyjnych zawiera zalecenia Komisji Europejskiej (KE) dotyczące zasad i harmonogramu wdrażania pan-europejskiego systemu Call oraz certyfikacji i ochrony prywatności w tym systemie.

W kwestii aspektów technicznych przedstawia wyniki oceny przydatności infrastruktury sieci komórkowych GSM i UMTS oraz sieci trankingowej TETRA na potrzeby realizacji usługi eCall i użyteczności wybranych technik i technologii do przekazywania w sieci ruchomej informacji o wypadkach drogowych, w tym danych lokalizacyjnych i numeru abonenta wywołującego.

W przypadku aspektów ekonomicznych podaje wyniki oszacowania kosztów wdrożenia systemu eCall, z uwzględnieniem kosztu urządzenia instalowanego w pojeździe oraz kosztów ponoszonych przez operatorów sieci komórkowych i sektor publiczny.

W odniesieniu do aspektów prawnych omawia problemy regulacyjne systemu eCall, w tym kwestie dotyczące m.in. statusu systemu eCall w świetle regulacji KE, możliwości wdrożenia tego systemu w aktualnych warunkach prawnych oraz stanu zaawansowania procedur prawno-organizacyjnych związanych z inicjatywą eCall w poszczególnych państwach członkowskich UE. Problemy prawne dotyczące systemu eCall podano na tle ogólnych przepisów dotyczących połączeń kierowanych do numerów alarmowych .

Spis treści

Cena: 1000,00 zł + 22% VAT (słownie: jeden tysiąc złotych + 22% VAT)

RSS kontakt »