Język:
O instytucie

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Łączności

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu.

Rada może się zwracać do organu nadzorującego Instytut oraz do innych organów państwowych według właściwości z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących działalności i sytuacji Instytutu. O wszystkich tych wystąpieniach Rada powiadamia dyrektora Instytutu.

Zadania Rady Naukowej określa ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych, Statut Instytutu Łączności oraz uchwalony przez nią regulamin.

RSS kontakt »